精品项目

和昌水岸花城

hé chāng shuǐ àn huā chéng

建业新筑

jiàn yè xīn zhù

政馨园二区

zhèng xīn yuán èr qū

升龙天汇广场

shēng lóng tiān huì guǎng chǎng

eden 春山里

eden chūn shān lǐ

东兴一区

dōng xìng yī qū

兴港正商·宇航铭筑

xìng gǎng zhèng shāng ·yǔ háng míng zhù

中建滨江星城

zhōng jiàn bīn jiāng xīng chéng

国家气象局

guó jiā qì xiàng jú

龙湖康田麓宸

lóng hú kāng tián lù chén

洺悦城

míng yuè chéng

北京像素南区

běi jīng xiàng sù nán qū